تبلیغات
مبنا - مهندسی فرهنگی 1

ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه
نویسنده :Rostami Moghadam
تاریخ:پنجشنبه 8 تیر 1391-08:21 قبل از ظهر

مهندسی فرهنگی 1

ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه http://mabna.mihanblog.com/
 
جامعه ایران اسلامی به عنوان جامعه‌ای كه در طول تاریخ كهن خود همواره به خاطر برخورداری از فرهنگ و تمدن پربار و غنی به خود بالیده است، با گذشت زمان و علیرغم وجود چالش‌های گوناگون تاریخی و اجتماعی كه بخش عمده‌ آن متأثر از موقعیت تاریخی و جغرافیایی این سرزمین در پهنه جهانی است توانسته است هویت یكپارچه خود را حفظ كند. این هویت یكپارچه از یك سو سنتز دیالكتیك جذب و دفع عناصر فرهنگ بیگانه است و از سوی دیگر ریشه در تعامل پویا میان عناصر مختلف فرهنگ ایرانی و اسلامی دارد.
 

 

 

مهندسی فرهنگی 1

جامعه ایران اسلامی به عنوان جامعه‌ای كه در طول تاریخ كهن خود همواره به خاطر برخورداری از فرهنگ و تمدن پربار و غنی به خود بالیده است، با گذشت زمان و علیرغم وجود چالش‌های گوناگون تاریخی و اجتماعی كه بخش عمده‌ آن متأثر از موقعیت تاریخی و جغرافیایی این سرزمین در پهنه جهانی است توانسته است هویت یكپارچه خود را حفظ كند. این هویت یكپارچه از یك سو سنتز دیالكتیك جذب و دفع عناصر فرهنگ بیگانه است و از سوی دیگر ریشه در تعامل پویا میان عناصر مختلف فرهنگ ایرانی و اسلامی دارد.

جامعه ایران اسلامی به عنوان جامعه‌ای كه در طول تاریخ كهن خود همواره به خاطر برخورداری از فرهنگ و تمدن پربار و غنی به خود بالیده است، با گذشت زمان و علیرغم وجود چالش‌های گوناگون تاریخی و اجتماعی كه بخش عمده‌ آن متأثر از موقعیت تاریخی و جغرافیایی این سرزمین در پهنه جهانی است توانسته است هویت یكپارچه خود را حفظ كند. این هویت یكپارچه از یك سو سنتز دیالكتیك جذب و دفع عناصر فرهنگ بیگانه است و از سوی دیگر ریشه در تعامل پویا میان عناصر مختلف فرهنگ ایرانی و اسلامی دارد.
 
 فرهنگ ایرانی- اسلامی به پشتوانه تمدن بزرگ خویش، جایگاهی یگانه را در جهان و به خصوص در جهان اسلام و منطقه تاریخی و دوران‌ساز خاورمیانه از آن خود كرده است؛ و از این رو توانسته است منشاء تحولات فراوان و مثبتی در جهان اسلام و حتی در كل جهان باشد.
 
 امروزه نیز همین فرهنگ مترقی ایرانی- اسلامی در سایه توانایی‌های گوناگونی كه در عرصه‌های مختلف داراست می‌تواند موفق‌تر از همیشه خود را متجلی سازد. بر همین اساس لزوم انسجام بخشی و هماهنگی متناسب با اقتضائات روز كه از آن به مهندسی فرهنگی تعبیر می‌شود، بیش از پیش مورد نیاز است.
 
 - تعریف فرهنگ
 
 صحبت از مهندسی فرهنگی بدون توجه به مفهوم فرهنگ امكان‌پذیر نیست. این نوشتار سعی دارد با استفاده از تعاریف موجود چارچوبی را برای مفهوم فرهنگ فراهم آورد.
 
 - ریموند ویلیامز- در كتاب خود «كلید واژه‌ها» معتقد است كه مفاهیم فرهنگ در سه نوع كاربرد رایج انعكاس یافته است:
 
 تعاریفی كه اشاره به رشد فكری، روحی و زیباشناختی فرد، گروه یا جامعه دارند.
 
 ·     تعاریفی كه دربرگیرنده فعالیت‌های ذهنی و هنری و محصولات آن‌ها مثل فیلم، موسیقی و تئاتر است.
 
 ·  تعاریفی كه بر مشخص كردن كل راه و رسم زندگی و فعالیت‌ها،‌ باورها و آداب و رسوم تداومی از مردم، یا یك جامعه تاكید دارد.
 
 «كروبر» و «كلوكهن» كه مردم شناس هستند در كتاب خود با عنوان تعریف استنادی از فرهنگ و معانی و مفاهیم آن، تعاریف زیادی از فرهنگ را گردآوری كرده و موفق شدند همه این تعاریف را در شش درك اصلی از فرهنگ دسته‌بندی نمایند:
 
 1. تعاریف توصیفی: در این دسته از تعاریف، فرهنگ به مثابه یك مجموعه جامع كه زندگی اجتماعی را می‌سازد در نظر گرفته می‌شود. تعریف تیلور در سال 1871 شاید جزء مبنایی‌ترین تعاریف در این درك می‌باشد. تیلور معتقد است كه فرهنگ آن كل پیچیده‌ای است كه دانش، باور، هنر، قوانین، اخلاقیات، رسوم و هر گونه قابلیت‌ها و عادات دیگری را كه انسان به عنوان عضوی از جامعه فرا می‌گیرد، شامل می‌شود.
 
 2. تعاریف تاریخی: این دسته از تعاریف فرهنگ را میراث تاریخی نسل‌ها می‌داند كه در طول زمان و در فرآیند انتقال از نسلی به نسل دیگر اضافه و تكمیل می‌شود.
 
 3. تعاریف هنجاری: این تعاریف نیز خود دو دسته‌اند: گروهی فرهنگ را شیوه‌ای از زندگی می‌دانند كه به الگوهای رفتاری انسان‌ها شكل می‌دهد و گروه دیگر فرهنگ را ارزش‌های مادی و اجتماعی مردم می‌دانند.
 
 4. تعاریف روان‌شناختی: در این تعاریف فرهنگ به مثابه حلال مشكلات مردم كه ارتباطات آن‌ها را میسر می‌سازد و انسان‌ها می‌توانند بدلیل آن آموزش ببینند یا نیازهای مادی و عاطفی خود را برآورده سازند تلقی می‌گردد. 
 
 5. تعاریف ساختاری: این تعاریف بیشتر به روابط سازمان یافته و جنبه‌های تفكیك‌پذیر فرهنگ اشاره دارد و فرهنگ را امری تجویدی می‌داند كه انضمامی فرق دارد. این تعریف نقطه مقابل تعریف تیلور از فرهنگ است.
 
 6. تعاریف ژنتیكی: این تعاریف، فرهنگ كنش متقابل انسان‌ها و محصول تحولات بین نسلی می‌داند و به تعاریف تاریخی نزدیك است.
 
 - در نگاه جامعه‌شناسان،‌ فرهنگ دستاوردهای حیات اجتماعی در یك جامعه معین است. «آلن بیرو» درباره فرهنگ می‌گوید: «فرهنگ عبارتست از هر آن چه كه در یك جامعه معینی كسب می‌كنیم، می‌آموزیم و می‌توانیم انتقال دهیم، پس در فرهنگ در مجموع حیات اجتماعی از زیربناهای فنی و سازمان‌های نهادی گرفته تا اشكال و صور بیان،‌ حیات روانی، مطمح نظر قرار می‌گیرند و تمامی آن‌ها همچون یك نظام ارزشی تلقی می‌شوند و به گروه، نوعی كیفیت و تعالی انسانی می‌بخشد.»
 
 در تعاریف فوق‌الذكر سعی شده است چارچوب كلی و جامع از مفهوم فرهنگ به مثابه آن چه در عرصه جهانی و مطالعات فرهنگی از آن مراد می‌شود ارائه گردد. اما برای راهكار در مقوله مهندسی فرهنگی ما به چیزی فراتر از چارچوب‌های كلی و جامع نیازمندیم. برای انضمامی كردن مقوله فرهنگ در عرصه ملی ما نیازمند ارائه یك چارچوب مفهومی متكی بر عناصر بومی فرهنگ ایرانی- اسلامی هستیم، تا ما را به سمت ارایه یك مفهوم ملی از فرهنگ یا به عبارت دیگر تعریفی جامع از «فرهنگ ملی» رهنمون سازد.
 
 در ادامه این نوشتار تلاش خواهیم نمود تا ضمن تبیین دیدگاه اصولگرایی اصلاح‌طلبانه نسبت به فرهنگ و مهندسی فرهنگی و با نگاهی مثبت به تلائم و پویایی آراء و اندیشه‌ها به افقی جدید نسبت به فرهنگ ملی نزدیك شویم. 
  
 
 - دیدگاه‌های مختلف نسبت به مهندسی فرهنگی
 
 در پاسخ به این سئوال كه آیا فرهنگ نیاز به مدیریت دارد؟ دو رویكرد كلی وجود دارد: رویكرد اول قایل به این است كه كنترل و نظارت بر فرهنگ كاری بیهوده است. ایشان معتقدند كه رویكرد مهندسی نسبت به فرهنگ، ناشی از غلبه تفكر پوزیتیوسیتی است و بر این فرض استوار است كه فرهنگ و مسائل فرهنگی را باید از نوع امور طبیعی مادی در علوم طبیعی مورد مطالعه قرار داد. همچنین به این دلیل كه فرهنگ با روح بشر و معنویت آن سروكار دارد و با روح انسان آمیخته شده و با آن شكل گرفته قابل اصلاح از طریق علوم طبیعی نمی‌‌باشد. بدلیل تفاوت نوعی كه بین پدیده‌های انسانی و طبیعی وجود دارد، همچنین وجود خودآگاهی و اراده در پدیده‌های انسانی،‌ امكان پیش‌بینی و كنترل امور در علوم انسانی همانند علوم طبیعی وجود ندارد. خلاصه دیدگاه ایشان این است كه با رویكرد مهندسی نمی‌توان به اصلاح موضوعات و مسائل اجتماعی و فرهنگی پرداخت.
 
 اما در دیدگاه دوم فرهنگ قابل اداره كردن می‌باشد و بایستی اداره، كنترل و هدایت گردد. بر اساس تحقیقاتی كه صورت گرفته معلوم گردیده است كه اساساً فرهنگ علیرغم همه پیچیدگی‌ها و ابعاد مختلف و چندگانه، نه به صورت تام و مطلق، بلكه به صورت نسبی و مؤثر قابل اداره كردن، مدیریت، كنترل و نظارت می‌باشد.
 
 در این نوشتار بر اساس دیدگاه دوم به بحث در مورد ماهیت مهندسی فرهنگی پرداخته می‌شود و سعی می‌گردد تا الگوی مهندسی از دیدگاه اصولگرایی اصلا‌ح‌طلبانه ارائه شود.
 
 مهندسی فرهنگی در دیدگاه اصولگرایی اصلاح‌طلبانه با استفاده از چارچوب‌های نظری ساختارگرایی و كاركردگرایی از یك سو سعی بر حفظ نظام فرهنگی و سیستم حاكم بر جامعه به عنوان اولویت اصلی و نخستین می‌باشد و از سوی دیگر معتقد است كه نظام فرهنگی در تعامل پویا با تمام عناصر هم تأثیر‌ می‌گذارد و هم تأثیر می‌پذیرد. از این رو مهندسی فرهنگ در دیدگاه اصول‌گرایی اصلاح‌طلبانه با حفظ اصول و مبانی اولیه، بر رفع نواقص گذشته و اصلاح فرهنگی چه در اهداف فرهنگی و چه در ساختار مدیریتی و برنامه‌ریزی و اجرایی نظر دارد.
 
 - ضرورت و مطلوبیت مهندسی فرهنگی از دیدگاه اصولگرایی اصلاح‌طلبانه:
 
 در پاسخ به نیاز اساسی جامعه امروز ایران در راستای ساماندهی به اوضاع فرهنگی كشور كه از دغدغه‌های اصلی رهبر معظم انقلاب نیز به شمار می‌رود، لزوم ارائه دیدگاهی نوین و جامع از سوی اصولگرایی اصلاح‌طلبانه برای تدوین مهندسی فرهنگی كارآمد بیش از گذشته احساس می‌شود.
 
 این دیدگاه جدید با نگاهی به فرهنگ و تمدن پربار گذشته ایران اسلامی، به آینده این فرهنگ جهانی می‌اندیشد. مهندسی فرهنگی از دیدگاه اصولگرایی اصلاح‌طلبانه در چارچوب اهداف و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی معنی و هویت می‌یابد.
 
 در چارچوب این دیدگاه، مهندسی فرهنگی هم یك ضرورت محسوب می‌شود و هم یك متد فنی و كارآمد برای اصلاح اصولی در ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه امروز ایران.
 
 ضرورت مهندسی فرهنگی را می‌توان به طور كامل در دغدغه‌های رهبر انقلاب مشاهده نمود. ایشان دیدگاه مورد نظر خویش را در مورد فرهنگ و مهندسی فرهنگی اینگونه بیان می‌كنند: 
 
 «ما نمی‌خواهیم با نگاه افراطی به مقوله فرهنگ نگاه كنیم. بایستی نگاه معتدل اسلامی را ملاك قرار داد و نوع برخورد با آن را بر طبق ضوابطی كه معارف و الگوهای اسلامی به ما نشان می‌دهد تنظیم كرد. برخورد افراطی از دو سو امكان‌پذیر است و تصور می‌شود:
 
 یكی از این طرف كه مقوله فرهنگ را مقوله‌ای غیرقابل اداره و غیرقابل مدیریت بدانیم، مقوله‌ای رها و خودرو كه نباید سر به سرش گذاشت و وارد آن شد. متأسفانه این تفكر در جاهایی است و عده‌ای طرفدار رها كردن و بی‌اعتنایی و بی‌نظارتی در امر فرهنگ هستند. این تفكر، تفكر درستی نیست و افراطی است. در مقابل، تفكر افراطی دیگری وجود دارد كه آن سخت‌گیری خشن و نظارت كنتر‌ل‌آمیز بسیار دقیق است. این تفكر هم به همان اندازه غلط است. نه می‌شود فرهنگ را در جامعه رها كرد كه هر چه پیش آمد، پیش بیاید نه می‌شود آن طور سخت‌گیری‌های غلط را كه نه ممكن است و نه مفید، الگو قرار داد.»
 
 ایشان، با تأكید بسیار، مهندسی فرهنگی را از وظایف اصلی حكومت می‌دانند و این وظیفه را این گونه تبیین می‌كنند: «آن چه در مقوله فرهنگ بر عهده حكومت است، عبارتست از نظارت هوشمندانه، متفكرانه، آگاهانه، مراقبت از هرزروی نیروها، هدایت جامعه به سمت درست، كمك به رشد و ترقی فرهنگی افراد جامعه.»
 
 ایشان با نگاهی هوشمندانه به مقوله فرهنگ،‌ مهندسی و مدیریت فرهنگی را دارای «اهمیت و ضرورت و امكان‌پذیری» می‌دانند و آن را جزو «مهمترین تكالیف» مسئولان می‌شمارند.
 
 از طرف دیگر مهندسی فرهنگی از دیدگاه اصولگرایی اصلاح‌طلبانه می‌تواند به عنوان یك راهكار استراتژیك و كارآمد در نظر گرفته شود، كه هدف آن بازسازی و اصلاح ساختارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه است كه این اصلاحات كاملاً با اصول و ارزش‌های پذیرفته شده جامعه اسلامی همسو و در یك جهت خواهد بود.
 
 نظریه مهندسی فرهنگی از دیدگاه اصولگرایی اصلاح‌طلبانه خود را نزدیكترین دیدگاه به دیدگاه اصیل انقلاب اسلامی در این رابطه و اصول مصوب سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌داند و از این رو نسبت به تلقی‌های اصولگرایان و اصلاح‌طلبان از این مقوله كه در نظریات و روشهای ایشان منعكس می‌شود دیدگاهی انتقادی اتخاذ می‌كند.
 
 برای ارائه راه و نگاهی جدید، لازمست به راه طی شده نگاهی دوباره بیفكنیم. رابطه دولت و فرهنگ را در دوره قبل و پس از انقلاب اسلامی بررسی نموده و دیدگاه‌های پس از انقلاب را از دیدگاه اصولگرایی اصلا‌ح‌طلبانه به داوری می‌نشینیم.  
 
 الف) بررسی و نقد رابطه دولت و فرهنگ در دوران حكومت پهلوی:
 
 «دكتر محمد علی اكبری» عضو هیأت عملی دانشگاه شهید بهشتی كه در زمینه برنامه‌های دولت و تاریخ معاصر ایران به پژوهش پرداخته است، در تحلیل خود از تجربه برنامه‌ریزی دولتی در حوزه‌ فرهنگ طی سالهای1304 تا 1357 یاد می‌كند. به نظر وی ورود به بحث برنامه‌ریزی دولتی بدون شناخت ماهیت و خصوصیات اصلی دولت نارسا خواهد بود. به اعتقاد او دولت پهلوی اول، دولت مطلقه ایرانی و از نوع دولت‌های مدرن متقدم بود كه تغییر ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه را یك وظیفه می‌دانست و از همین رو دولتی «مداخله‌گر» به شمار می‌رفت، بنابراین می‌كوشید با گردآوری همه منابع، ابزارها، سازوكارها و فرآیندهای تصمیم‌گیری، امكان پیشبرد پروژه‌های دگرگون‌سازی را در تمام زمینه‌ها از جمله در حوزه فرهنگ فراهم سازد. وی با تأكید بر اینكه شناخت برنامه‌ریزی فرهنگی طی دوره پهلوی مستلزم بررسی اهداف كلان یعنی جهت‌گیری‌ها، ارزش‌ها، اصول و مبانی برنامه‌ریزی است، معتقد است كه بررسی مجموعه تصمیماتی كه در فاصله سالهای 1304 تا 1320 شمسی اتخاذ شده  نشان می‌دهد كه برنامه‌های دولت در بخش فرهنگ پنج هدف عمده را تعقیب می‌كرد: حفظ و اشاعه میراث فرهنگ (البته در معنای میراث باستانی)، تعیین ضوابط حقوقی، ترویج و اشاعه فرهنگ مدرن، تربیت نیروی انسانی و ایجاد و توسعه نهادهای فرهنگی دولتی.
 
 تا پیش از سال 1347، واژه برنامه‌ریزی را با تسامح می‌توان به كار برد. برنامه‌ریزی به معنای یك فرآیند منسجم، از سال 1347 و با تصویب سند برنامه فرهنگی در شورای عالی فرهنگ و هنر، محقق شد و دولت از آن پس، از قالب تصمیمات موردی و پراكنده خارج شده و به مجموعه‌ای از تصمیمات مرتبط و به هم پیوسته دست یازید. طبق بررسی‌های انجام شده در این دوره، بیش از سه چهارم تصمیمات اداری هدف عام هستند و یك چهارم دیگر كه گروه‌های خاص را هدف قرار می‌دهند،‌ معطوف به گروه‌های بسیار متنوع و پراكنده‌ای هستند. البته بخشی از برنامه‌ها به طور خاص به تولید كنندگان‌، مصرف‌كنندگان و آفرینشگران آثار هنری نظر دارد.
 
 ارزش‌های حاكم بر سیاست‌های فرهنگی دولت پهلوی را، «ایرانیت باستان‌گرا یا ایرانی‌گری باستانی»، «یونیورسالیزم». و «مدرنیزاسیون فرهنگی» تشكیل می‌دهد. اصول و مبانی برنامه‌ها را نیز می‌توان به چهار بخش «قانونمند شدن حوزه فرهنگ (ضابطه‌گرایی)»، «تمركززدایی»، «نهادسازی» و «برنامه محوری» تقسیم نمود.
 
 سیاست‌های فرهنگی دولت پهلوی آثار مخرب و زیانباری در عرصه فرهنگ و اجتماع ایران برجای گذاشت. یكی از این نتایج كه نتیجه اجتناب‌ناپذیر تصدی‌گری و دخالت دولت در حوزه فرهنگ است، گسترش بوروكراسی دولتی در این حوزه است. از طرف دیگر، اغلب فعالیت‌های بخش فرهنگ در معرض دید برنامه‌ریزیان دولتی قرار می‌گیرد به گونه‌ای كه در سطح خرد و كلان، تأسیسات و موسسات دولتی تماماً دارای قانون یا اساسنامه یا آیین‌نامه اجرایی هستند.
 
 بررسی‌ها نشان می‌دهد كه بخش فرهنگ با نوعی سیاست آزمون و خطا هدایت می‌‌شده است. در این دوره فرهنگ از یك مقوله كیفی به مقوله‌ای كمی تبدیل شده بطوریكه در برنامه‌های چهارم و پنجم عمرانی، فرهنگ صورت بودجه‌ای با قابلیت اندازه‌گیری به خود گرفت و این اقتضای منطق برنامه‌ریزی بود. نگرش دولت پهلوی به فرهنگ، نگرش مكانیكی و ابزاری است. نگاه دولت در این دوره به فرهنگ، نگاه «گچ كشته» است كه می‌توان به آن هر شكلی داد و دولت گمان می‌كرد كه صرفاً با تخصیص منابع و برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی می‌توان هر وقت و به هر شكل در حوزه فرهنگ به تغییر دست زد، یعنی نگاه دولت به تغییر فرهنگی نگاه «پروژه‌ای» است و نه نگاه‌ «پروسه‌ای».
 
 اشكال دیگر، تعارض میان فرآیندهای رسمی تصمیم‌گیری و نظام عملی تصمیم‌گیری است، یعنی در حالیكه نظام بوروكراتیك از عقلانیتی ابزاری برخوردار است و مطابق همان منطق عمل می‌كند، نهادهای سیاسی مطابق ترجیحاتی كه دارند تصمیمات دیگری اتخاذ كنند كه لزوماً‌ با منطق بوروكراتیك هماهنگ نیست و گاه درست در جهت عكس آن عمل می‌كند.
 
 نارسایی دیگر را می‌توان نگرش تقلیل‌گرانه به حوزه فرهنگ دانست و اینكه فرهنگ اقوام ساكن در ایران نادیده انگاشته می‌شود و «فرهنگ ایرانی» به «فرهنگ فارسی» تقلیل پیدا می‌كند و از سوی دیگر، میراث فرهنگی ایران، صرفاً در میراث باستانی خلاصه می‌شود و میراث دوره اسلامی در حاشیه قرار می‌گیرد.
 
 اشكال دیگر را می توان در تعارض میان قانونمند كردن حوزه فعالیتهای فرهنگی و مطلقیت سیاسی دید. زیرا در بسیاری موارد، قانون‌ها و ضوابط به گونه‌ای صوری تصویب می‌شوند ولی اراده‌های سیاسی مانع اجرای آن‌ها می‌گردند. برای مثال دولت پهلوی در برنامه‌های فرهنگی خود رسماً اعلام كرد كه یكی از اهدافش آفرینشگری و خلاقیت و تولید فرهنگی است، اما در عمل، نهادهای تصمیم‌گیرنده و شیوه برخورد با فرهنگ مانع آفرینشگری می‌شوند

http://www.artesfahan.ir/Default.aspx?page=10695&section=newlistItem&mid=39865&pid=7537&ln=fa

ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه http://mabna.mihanblog.com/
http://manosup.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 10:46 بعد از ظهر

Thank you. Good stuff.
wow cialis tadalafil 100mg cialis 20 mg effectiveness acheter du cialis a geneve cost of cialis cvs low dose cialis blood pressure cialis tablets for sale cialis efficacit cialis pills in singapore cialis super acti buying cialis in colombia
cialis kaina
یکشنبه 2 تیر 1398 07:24 قبل از ظهر

Thank you! A lot of advice!

low cost cialis 20mg dose size of cialis cialis ahumada cialis in sconto cialis online deutschland click here to buy cialis generic cialis levitra cialis 20 mg best price buy cialis uk no prescription cialis prezzo in linea basso
where cheapest cialis
شنبه 1 تیر 1398 03:38 بعد از ظهر

Truly tons of fantastic data!
no prescription cialis cheap achat cialis en itali cialis tablets australia cialis wir preise tadalafilo cialis from canada only now cialis for sale in us we use it cialis online store purchase once a day cialis cialis efficacit
http://lingreadbo.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 11:03 بعد از ظهر

Seriously tons of beneficial tips.
prix de cialis female cialis no prescription free cialis cialis prezzo al pubblico cialis 5 mg effetti collateral cialis soft tabs for sale cialis rckenschmerzen cialis purchasing warnings for cialis warnings for cialis
http://figipoo.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 07:14 قبل از ظهر

Terrific material. Cheers.
generic cialis levitra cialis generico milano cialis sans ordonnance cialis dosage recommendations viagra cialis levitra tadalafil 20mg tadalafil cialis kaufen generic cialis review uk cialis uk
http://chaesumo.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:13 بعد از ظهر

You said it adequately..
legalidad de comprar cialis we choice free trial of cialis cialis arginine interactio generic cialis soft gels buy generic cialis cialis rezeptfrei tadalafil 10 mg cialis soft tabs for sale we recommend cialis best buy generic cialis 20mg uk
http://garveicol.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 04:01 قبل از ظهر

Incredible lots of fantastic information!
cialis from canada acheter cialis meilleur pri callus price cialis best cialis 100 mg 30 tablet cialis prices cialis sale online cialis 100 mg 30 tablet enter site very cheap cialis price cialis best
cialis coupons
سه شنبه 28 خرداد 1398 05:14 قبل از ظهر

Incredible tons of good knowledge!
cialis generico milano generic cialis with dapoxetine cialis efficacit free generic cialis cialis et insomni generic cialis 20mg tablets side effects of cialis sialis deutschland cialis online we choice cialis uk
Cialis 20 mg
دوشنبه 27 خرداد 1398 12:00 قبل از ظهر

Terrific forum posts. Appreciate it!
where to buy cialis in ontario buy cialis sample pack we recommend cialis info buy cialis online nz look here cialis cheap canada when will generic cialis be available try it no rx cialis how to purchase cialis on line cialis for sale in europa no prescription cialis cheap
http://caxiru.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 09:49 قبل از ظهر

Great write ups. Many thanks!
click here take cialis chinese cialis 50 mg cialis official site price cialis wal mart pharmacy click here to buy cialis overnight cialis tadalafil venta cialis en espaa prices for cialis 50mg buying cialis in colombia prescription doctor cialis
Generic cialis
شنبه 25 خرداد 1398 08:08 بعد از ظهر

Fantastic posts. Kudos!
cialis 20 mg cost weblink price cialis cialis 100 mg 30 tablet american pharmacy cialis legalidad de comprar cialis cialis from canada cialis 20mg online prescriptions cialis prezzo di cialis in bulgaria cialis 5 mg effetti collateral
http://raicomtoa.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 06:00 قبل از ظهر

Awesome posts. Thanks a lot.
buy cialis sample pack cialis generico online cialis cuantos mg hay try it no rx cialis trusted tabled cialis softabs dose size of cialis safe site to buy cialis online cialis cost click here to buy cialis cialis professional yohimbe
http://polipa.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 11:47 قبل از ظهر

You said it perfectly.!
precios cialis peru cialis kaufen bankberweisung prezzo di cialis in bulgaria cialis reviews cialis bula cialis diario compra click here to buy cialis cialis generico in farmacia cialis venta a domicilio cialis dosage recommendations
http://rappyecia.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 09:43 بعد از ظهر

You said it adequately..
cialis generisches kanada click here take cialis safe dosage for cialis only here cialis pills cialis online nederland weblink price cialis wow cialis tadalafil 100mg we choice cialis pfizer india only now cialis 20 mg click here to buy cialis
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 04:28 بعد از ظهر

You stated it adequately!
cialis generisches kanada only best offers cialis use generic cialis levitra tadalafil tablets viagra cialis levitra cialis australia org cialis super kamagra how does cialis work no prescription cialis cheap non 5 mg cialis generici
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 10:50 قبل از ظهر

Appreciate it. Lots of information!

generic cialis free generic cialis cialis tablets for sale precios cialis peru cialis diario compra cialis rckenschmerzen cialis dosage cialis farmacias guadalajara 5 mg cialis coupon printable acheter cialis kamagra
http://ukcanadianpharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 05:08 قبل از ظهر

Fantastic knowledge. Thanks!
canadian pharcharmy online24 online pharmacies mexico canadian pharmacies online prescriptions online pharmacy canadian discount pharmacies in ocala fl cialis from canada canada online pharmacies surrey drugstore online shopping canadian rx rx from canada
Buy generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 10:36 قبل از ظهر

You definitely made the point.
cialis great britain cialis purchasing cialis from canada we recommend cialis info cialis generic tadalafil buy cialis herbs cialis lowest price cialis authentique suisse cialis 20 mg best price tarif cialis france
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:24 بعد از ظهر

Many thanks! I like this.
cialis coupons cialis 20 mg cut in half the best site cialis tablets cialis daily new zealand buy generic cialis cialis with 2 days delivery cialis generico buy cialis online cheapest acheter du cialis a geneve generic cialis
Buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:32 بعد از ظهر

With thanks. A good amount of tips!

cialis generico in farmacia how to buy cialis online usa trusted tabled cialis softabs generic cialis at the pharmacy cialis generisches kanada cialis 30 day trial coupon generic for cialis i recommend cialis generico generic cialis in vietnam cialis generico
Buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:45 قبل از ظهر

With thanks, I like it.
compare prices cialis uk cialis rckenschmerzen order generic cialis online prezzo di cialis in bulgaria buy generic cialis cialis name brand cheap generic cialis pro we use it cialis online store cialis price in bangalore warnings for cialis
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 06:28 بعد از ظهر

Kudos, Plenty of material!

cialis generico postepay cialis from canada brand cialis nl cialis sans ordonnance cialis 10mg prix pharmaci cialis dosage amounts cialis online nederland where do you buy cialis cialis online napol cialis coupons
buy cheap cialis in canada
سه شنبه 13 آذر 1397 07:18 قبل از ظهر

Amazing many of wonderful advice!
cialis ahumada cialis generika click here cialis daily uk cialis super kamagra tadalafilo only best offers 100mg cialis 40 mg cialis what if i take how to purchase cialis on line cialis coupons printable cialis generico online
buy cialis delhi
دوشنبه 12 آذر 1397 07:20 بعد از ظهر

Nicely spoken truly. !
cialis 30 day trial coupon cialis in sconto tadalafil generic cialis y deporte cialis cost ou acheter du cialis pas cher cialis 10 doctissimo cialis lowest price order cialis from india cialis 10 doctissimo
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 06:58 قبل از ظهر

Factor effectively utilized.!
cialis 20 mg best price cialis 20 mg best price usa cialis online acquisto online cialis cialis dosage amounts warnings for cialis cialis pas cher paris when can i take another cialis effetti del cialis buying brand cialis online
buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 06:51 بعد از ظهر

You actually revealed it exceptionally well.
cialis 20 mg effectiveness acheter du cialis a geneve cialis pills in singapore cialis 100mg suppliers rezeptfrei cialis apotheke cialis 30 day trial coupon cialis tadalafil online cialis great britain where to buy cialis in ontario we like it cialis price
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 06:28 قبل از ظهر

Regards! A good amount of write ups!

trusted tabled cialis softabs click now buy cialis brand cialis rezeptfrei sterreich cialis 20 mg cut in half cialis generico postepay how to buy cialis online usa cialis kamagra levitra 200 cialis coupon prix cialis once a da cialis tablets
buy cialis us pharmacy
شنبه 10 آذر 1397 07:12 بعد از ظهر

Incredible a lot of wonderful tips.
buy original cialis cialis 5 mg schweiz ou acheter du cialis pas cher only best offers cialis use only best offers 100mg cialis only best offers 100mg cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis savings card cialis 5 mg scheda tecnica cialis side effects dangers
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 06:06 قبل از ظهر

With thanks. I like it.
generic cialis at the pharmacy comprar cialis 10 espa241a cialis 20 mg compare prices cialis uk cialis wir preise cialis coupons buy cialis sample pack cialis per paypa cialis prezzo in linea basso precios cialis peru
Buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 06:49 بعد از ظهر

Nicely put. Cheers!
discount cialis cialis generico lilly cialis 05 cialis online buying cialis on internet viagra or cialis the best choice cialis woman acheter du cialis a geneve cialis arginine interactio generic cialis review uk
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30