تبلیغات
مبنا - ابعاد فرهنگ

ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه
نویسنده :Rostami Moghadam
تاریخ:پنجشنبه 8 تیر 1391-08:45 قبل از ظهر

ابعاد فرهنگ

   ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه      http://mabna.mihanblog.com                             

فرهنگ یك سیستم است و دارای انواع و اجزائی است

فرهنگ یك سیستم است و دارای انواع و اجزائی است و مهندسی فرهنگ به عنوان یك مهندسی سیستم باید انجام پذیرد.فرهنگ یك جامعه، اساس هویت آن جامعه است.فرهنگ كه می‌گوئیم اعم از:مظاهر فرهنگی - مانند زبان و خط و امثال اینها و آنچه باطن و اصل تشكیل‌دهنده پیكرة فرهنگ ملی است مثل: عقاید، آداب اجتماعی، مواریث ملی، خصلت‌های بومی و قومی اینها اركان و مصالح تشكیل‌دهنده فرهنگ یك ملت است فرهنگ دارای انواعی است و در مهندسی فرهنگ همه این انواع فرهنگ باید مهندسی شوند.انواع فرهنگ عبارتند از: فرهنگ ملی، فرهنگ عمومی، فرهنگ تخصصی، فرهنگ سازمانی فرهنگ ملی.

ابعاد فرهنگ

فرهنگ یك سیستم است و دارای انواع و اجزائی است

فرهنگ یك سیستم است و دارای انواع و اجزائی است و مهندسی فرهنگ به عنوان یك مهندسی سیستم باید انجام پذیرد.فرهنگ یك جامعه، اساس هویت آن جامعه است.فرهنگ كه می‌گوئیم اعم از:مظاهر فرهنگی - مانند زبان و خط و امثال اینها و آنچه باطن و اصل تشكیل‌دهنده پیكرة فرهنگ ملی است مثل: عقاید، آداب اجتماعی، مواریث ملی، خصلت‌های بومی و قومی اینها اركان و مصالح تشكیل‌دهنده فرهنگ یك ملت است فرهنگ دارای انواعی است و در مهندسی فرهنگ همه این انواع فرهنگ باید مهندسی شوند.انواع فرهنگ عبارتند از: فرهنگ ملی، فرهنگ عمومی، فرهنگ تخصصی، فرهنگ سازمانی فرهنگ ملی.
عاملی كه یك ملت را به ركود و خمودی، یا تحرك و ایستادگی، یا صبر و حوصله یا پرخاشگری و بی‌حوصلگی یا اظهار ذلت در مقابل دیگران. یا احساس غرور و عزت در مقابل دیگران به تحرك و فعالیت تولیدی یا به بیگارگی و خمودی تحریك می‌كند. فرهنگ ملی است.فرهنگ - با همین تعریف ویژه - محصول تعریف جمعی از یك جامعه است و خودش موثردر همه حركات و تحولات و تشكیل‌دهنده هویت یك جامعه است.
(مقام معظم رهبری 1383)
فرهنگ به عنوان شكل‌دهندة به ذهن و رفتار عمومی جامعه است. اندیشیدن و تصمیم‌گیری جامعه بر اساس فرهنگی است كه بر ذهن آنها حاكم است.در داخل كشور، چیزهایی كه در فرهنگ عمومی، ضعیف است، یا جایش كم است، كدام است؟یكی از آنها انضباط است دیگری اعتماد به نفس ملی واعتزاز ملی است مورد بعدی، قانون‌پذیری است.مقوله بعدی، تدین و دین‌باوری است.
موارد دیگر فرهنگ ازدواج، فرهنگ رانندگی، فرهنگ خانواده، فرهنگ اداره، فرهنگ لباس است.
بنده با مد خیلی موافقم، جزو آدمهایی هستم كه به مد گرایش دارم، اما مدی كه از داخل جوشیده باشد- چون مد یعنی ابتكار و نوآوری - نه چیزی كه از بیرون بیاید. مد آرایش مو و لباس و حرف زدن ما همه‌اش دارد از بیرون می‌آید.
(مقام معظم رهبری 1381)
یكی از موارد فرهنگ عمومی، فرهنگ لباس است. وقتی بنده خودم در این شورا بودم، شورا وزیر محترم آن وقت را - كه جناب آقای خاتمی بودند - موظف كرد تا الگوی لباس بیاورد. ایشان رفتند زحماتی كشیدند. اما به جایی نرسید. من نمی گویم آقایان حتماً كت و شلوار را بكنند و همان لباسهای پیشنهادی را بپوشند، اما بگذارید ما لباسی داشته باشیم كه بگوییم ایرانی است در موزه‌ها آن را نگه داریم و مال زمان هخامنشیان و ساسانیان و سلجوقیان هم نباشد. باب امروز باشد.
بالاخره جایی باید موضع خود را دربارة اینها (فرهنگ ازدواج و فرهنگ خانواده، فرهنگ لباس و الگوی مصرف و ... در فرهنگ عمومی) معین كند. حتی اگر بگوید من الان وقت ندارم و اولویتم تعیین لباس ملی نیست.خیلی خوب، معلوم بشود كه ما تا پنج سال یا ده سال این اولویت را نداریم و می‌خواهیم آن را كنار بگذاریم.لیكن بالاخره این انبار مجموعه فرهنگی صاحبی داشته باشد.
فرهنگ به عنوان جهت‌دهنده به تصمیمات كلان كشور - حتی تصمیم‌های اقتصادی،سیاسی، مدیریتی و یا در تولید نقش دارد. وقتی ما می‌خواهیم ساختمان بسازیم وشهرسازی كنیم در واقع با این كار داریم فرهنگی را ترویج می‌كنیم یا تولید می‌كنیم یااشاعه می‌دهیم.
(مقام معظم رهبری 1381)
فرهنگ مثل روحی است كه در كالبد همة فعالیت‌های گوناگون كشورحضور و جریان دارد. فرهنگی كه باید در تولید، خدمات،ساختمان‌سازی، كشاورزی، صنعت، سیاست خارجی و تصمیمات امنیتی رعایت شود و حدود را معین و جهت را مشخص كند. چیست؟این باید در این جا معین شود.
(مقام معظم رهبری 1381)
مهندسی فرهنگ تخصصی فرهنگ اقتصادی، فرهنگ سیاسی، فرهنگ اجتماعی مهندسی فرهنگ این است كه با رویكرد سیستمی اجزاء فرهنگ اعم از فرهنگ ملی، فرهنگ عمومی، فرهنگ تخصصی ، فرهنگ سازمانی ، در مجموعة فرهنگ جانمایی شده و روابط آنها بخوبی تنظیم شود. ضعف‌های اجزاء و روابط آنها برطرف شود.
یكی از مهمترین تكالیف ما در درجه اول مهندسی فرهنگ كشور است. یعنی مشخص كنیم كه فرهنگ ملی، فرهنگ عمومی و حركت عظیم درونی و صیرورت بخش و كیفیت بخشی كه اسمش فرهنگ است و در درون انسان‌ها و جامعه بوجود می‌آید، چگونه باید باشد؟ فرهنگ هدف كدامست؟ اشكالات و نواقص‌اش چیست؟ چگونه باید رفع شود؟ فرهنگ موجود كدامست؟كندی‌ها و معارضاتش كجاست؟مجموعه‌ای لازم است كه اینها را تصویر كند.
(مقام معظم رهبری 1383)
یك متولی و یك مركز می‌خواهد تا از یك طرف(فرهنگ را) مهندسی كند.یعنی با یك فكر كلان،با یك نگاه برتر و بالاتر از همة جریانهای فرهنگی در داخل كشورببیند حقیقت فرهنگی و عنصر فرهنگی چگونه و با چه كیفیتی باید باشد.به كدام سمت باید برود (فرهنگ هدف كدامست؟) كجاهایش ایراد دارد(فرهنگ موجود كدامست؟
اشكالات و نواقص‌اش چیست؟كندی‌ها و عارضاتش كجاست؟مجموعه‌ای لازم است كه اینها را تصور كند.یك متولی و یك مركز می‌خواهد كه با یك فكر كلان، با یك نگاه برتر و بالاتر از همه جریانهای فرهنگی در داخل كشور، ببیند حقیقت فرهنگی و عنصر فرهنگی كجاهایش ایراد دارد
(مقام معظم رهبری 1383)
بند دیگر از شرح وظایف شورا وجود دارد تحت عنوان: تجزیه و تحلیل جریانات فرهنگی جهان و تعیین تأثیر آن بر مسائل داخلی. شما ببینید چه افق وسیعی را خودتان برای شورا معین كرده‌اید. خود اعضای شورا این بندها را تنظیم كرده‌اند: این خیلی مهم است كه انسان جریانات فرهنگی جهان را به روز ببیند و محاسبه كند كه تأثیر آنها روی جریانات داخلی چگونه است. بعد از آن كه دانست تأثیر آنها چگونه است. آنگاه تازه كار شروع می‌شود كه حالا پس ما چكار كنیم كه از آسیب‌های آن جریانات كم كنیم. یا اگر منافع و سودی دارد از آن حداكثر استفاده را بكنیم. اما تجزیه و تحلیل جریانات فرهنگی جهان و تبیین تأثیر آنها بر مسائل داخلی هم در شورا مطرح نشده است.
(مقام معظم رهبری 1381)

http://www.artesfahan.ir/Default.aspx?page=10695&section=newlistItem&mid=39865&pid=7551&ln=fa

   ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه      http://mabna.mihanblog.com                                  
jeffs gaming blog
پنجشنبه 2 فروردین 1397 08:01 بعد از ظهر
Players also cannot maintain the Regalia Sort-F.
dungeon boss tips
شنبه 16 دی 1396 03:32 بعد از ظهر
You will actually get pleasure from its fascinating gameplay.
itunes codes
یکشنبه 26 آذر 1396 08:52 بعد از ظهر
Need assistance growing your channel or stream?
gaming tips and tricks blog
یکشنبه 26 آذر 1396 03:25 قبل از ظهر
2. Full provides to earn you factors.
how to get google play gift cards
شنبه 25 آذر 1396 02:31 بعد از ظهر
it's pretend app after all don't give the reward.
episode choose your story cheats
چهارشنبه 15 آذر 1396 12:41 قبل از ظهر
Extra details about Episode - Select Your Story.
tips and tricks
شنبه 4 آذر 1396 04:50 بعد از ظهر
Eggs, Inc. even more appealing and manageable.
final fantasy xv cheats
شنبه 27 آبان 1396 10:24 بعد از ظهر
The sport has a complete of 109 melee weapons.
How do you treat a sore Achilles tendon?
دوشنبه 16 مرداد 1396 08:08 بعد از ظهر
My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.
I have always disliked the idea because of the costs. But
he's tryiong none the less. I've been using Movable-type
on various websites for about a year and am anxious about switching to another
platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way
I can transfer all my wordpress posts into it?
Any help would be greatly appreciated!
How do you treat Achilles tendonitis?
جمعه 13 مرداد 1396 04:51 بعد از ظهر
Good post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon on a daily basis.
It will always be exciting to read content from other authors and practice something from other websites.
Where are the femur tibia and fibula?
شنبه 7 مرداد 1396 11:15 قبل از ظهر
It's awesome in favor of me to have a web site, which is helpful for my know-how.
thanks admin
Catherine
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:09 بعد از ظهر
Its like you learn my thoughts! You appear to
grasp so much approximately this, such as you wrote
the book in it or something. I believe that you
simply could do with a few p.c. to drive the message house a little bit, but other than that, this is excellent blog.
A great read. I'll definitely be back.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 02:12 بعد از ظهر
Wow that was unusual. I just wrote an very long comment but after I clicked submit
my comment didn't show up. Grrrr... well I'm not writing all that over again.
Anyway, just wanted to say great blog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر