تبلیغات
مبنا - ابعاد فرهنگ

ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه
نویسنده :Rostami Moghadam
تاریخ:پنجشنبه 8 تیر 1391-08:45 قبل از ظهر

ابعاد فرهنگ

   ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه      http://mabna.mihanblog.com                             

فرهنگ یك سیستم است و دارای انواع و اجزائی است

فرهنگ یك سیستم است و دارای انواع و اجزائی است و مهندسی فرهنگ به عنوان یك مهندسی سیستم باید انجام پذیرد.فرهنگ یك جامعه، اساس هویت آن جامعه است.فرهنگ كه می‌گوئیم اعم از:مظاهر فرهنگی - مانند زبان و خط و امثال اینها و آنچه باطن و اصل تشكیل‌دهنده پیكرة فرهنگ ملی است مثل: عقاید، آداب اجتماعی، مواریث ملی، خصلت‌های بومی و قومی اینها اركان و مصالح تشكیل‌دهنده فرهنگ یك ملت است فرهنگ دارای انواعی است و در مهندسی فرهنگ همه این انواع فرهنگ باید مهندسی شوند.انواع فرهنگ عبارتند از: فرهنگ ملی، فرهنگ عمومی، فرهنگ تخصصی، فرهنگ سازمانی فرهنگ ملی.

ابعاد فرهنگ

فرهنگ یك سیستم است و دارای انواع و اجزائی است

فرهنگ یك سیستم است و دارای انواع و اجزائی است و مهندسی فرهنگ به عنوان یك مهندسی سیستم باید انجام پذیرد.فرهنگ یك جامعه، اساس هویت آن جامعه است.فرهنگ كه می‌گوئیم اعم از:مظاهر فرهنگی - مانند زبان و خط و امثال اینها و آنچه باطن و اصل تشكیل‌دهنده پیكرة فرهنگ ملی است مثل: عقاید، آداب اجتماعی، مواریث ملی، خصلت‌های بومی و قومی اینها اركان و مصالح تشكیل‌دهنده فرهنگ یك ملت است فرهنگ دارای انواعی است و در مهندسی فرهنگ همه این انواع فرهنگ باید مهندسی شوند.انواع فرهنگ عبارتند از: فرهنگ ملی، فرهنگ عمومی، فرهنگ تخصصی، فرهنگ سازمانی فرهنگ ملی.
عاملی كه یك ملت را به ركود و خمودی، یا تحرك و ایستادگی، یا صبر و حوصله یا پرخاشگری و بی‌حوصلگی یا اظهار ذلت در مقابل دیگران. یا احساس غرور و عزت در مقابل دیگران به تحرك و فعالیت تولیدی یا به بیگارگی و خمودی تحریك می‌كند. فرهنگ ملی است.فرهنگ - با همین تعریف ویژه - محصول تعریف جمعی از یك جامعه است و خودش موثردر همه حركات و تحولات و تشكیل‌دهنده هویت یك جامعه است.
(مقام معظم رهبری 1383)
فرهنگ به عنوان شكل‌دهندة به ذهن و رفتار عمومی جامعه است. اندیشیدن و تصمیم‌گیری جامعه بر اساس فرهنگی است كه بر ذهن آنها حاكم است.در داخل كشور، چیزهایی كه در فرهنگ عمومی، ضعیف است، یا جایش كم است، كدام است؟یكی از آنها انضباط است دیگری اعتماد به نفس ملی واعتزاز ملی است مورد بعدی، قانون‌پذیری است.مقوله بعدی، تدین و دین‌باوری است.
موارد دیگر فرهنگ ازدواج، فرهنگ رانندگی، فرهنگ خانواده، فرهنگ اداره، فرهنگ لباس است.
بنده با مد خیلی موافقم، جزو آدمهایی هستم كه به مد گرایش دارم، اما مدی كه از داخل جوشیده باشد- چون مد یعنی ابتكار و نوآوری - نه چیزی كه از بیرون بیاید. مد آرایش مو و لباس و حرف زدن ما همه‌اش دارد از بیرون می‌آید.
(مقام معظم رهبری 1381)
یكی از موارد فرهنگ عمومی، فرهنگ لباس است. وقتی بنده خودم در این شورا بودم، شورا وزیر محترم آن وقت را - كه جناب آقای خاتمی بودند - موظف كرد تا الگوی لباس بیاورد. ایشان رفتند زحماتی كشیدند. اما به جایی نرسید. من نمی گویم آقایان حتماً كت و شلوار را بكنند و همان لباسهای پیشنهادی را بپوشند، اما بگذارید ما لباسی داشته باشیم كه بگوییم ایرانی است در موزه‌ها آن را نگه داریم و مال زمان هخامنشیان و ساسانیان و سلجوقیان هم نباشد. باب امروز باشد.
بالاخره جایی باید موضع خود را دربارة اینها (فرهنگ ازدواج و فرهنگ خانواده، فرهنگ لباس و الگوی مصرف و ... در فرهنگ عمومی) معین كند. حتی اگر بگوید من الان وقت ندارم و اولویتم تعیین لباس ملی نیست.خیلی خوب، معلوم بشود كه ما تا پنج سال یا ده سال این اولویت را نداریم و می‌خواهیم آن را كنار بگذاریم.لیكن بالاخره این انبار مجموعه فرهنگی صاحبی داشته باشد.
فرهنگ به عنوان جهت‌دهنده به تصمیمات كلان كشور - حتی تصمیم‌های اقتصادی،سیاسی، مدیریتی و یا در تولید نقش دارد. وقتی ما می‌خواهیم ساختمان بسازیم وشهرسازی كنیم در واقع با این كار داریم فرهنگی را ترویج می‌كنیم یا تولید می‌كنیم یااشاعه می‌دهیم.
(مقام معظم رهبری 1381)
فرهنگ مثل روحی است كه در كالبد همة فعالیت‌های گوناگون كشورحضور و جریان دارد. فرهنگی كه باید در تولید، خدمات،ساختمان‌سازی، كشاورزی، صنعت، سیاست خارجی و تصمیمات امنیتی رعایت شود و حدود را معین و جهت را مشخص كند. چیست؟این باید در این جا معین شود.
(مقام معظم رهبری 1381)
مهندسی فرهنگ تخصصی فرهنگ اقتصادی، فرهنگ سیاسی، فرهنگ اجتماعی مهندسی فرهنگ این است كه با رویكرد سیستمی اجزاء فرهنگ اعم از فرهنگ ملی، فرهنگ عمومی، فرهنگ تخصصی ، فرهنگ سازمانی ، در مجموعة فرهنگ جانمایی شده و روابط آنها بخوبی تنظیم شود. ضعف‌های اجزاء و روابط آنها برطرف شود.
یكی از مهمترین تكالیف ما در درجه اول مهندسی فرهنگ كشور است. یعنی مشخص كنیم كه فرهنگ ملی، فرهنگ عمومی و حركت عظیم درونی و صیرورت بخش و كیفیت بخشی كه اسمش فرهنگ است و در درون انسان‌ها و جامعه بوجود می‌آید، چگونه باید باشد؟ فرهنگ هدف كدامست؟ اشكالات و نواقص‌اش چیست؟ چگونه باید رفع شود؟ فرهنگ موجود كدامست؟كندی‌ها و معارضاتش كجاست؟مجموعه‌ای لازم است كه اینها را تصویر كند.
(مقام معظم رهبری 1383)
یك متولی و یك مركز می‌خواهد تا از یك طرف(فرهنگ را) مهندسی كند.یعنی با یك فكر كلان،با یك نگاه برتر و بالاتر از همة جریانهای فرهنگی در داخل كشورببیند حقیقت فرهنگی و عنصر فرهنگی چگونه و با چه كیفیتی باید باشد.به كدام سمت باید برود (فرهنگ هدف كدامست؟) كجاهایش ایراد دارد(فرهنگ موجود كدامست؟
اشكالات و نواقص‌اش چیست؟كندی‌ها و عارضاتش كجاست؟مجموعه‌ای لازم است كه اینها را تصور كند.یك متولی و یك مركز می‌خواهد كه با یك فكر كلان، با یك نگاه برتر و بالاتر از همه جریانهای فرهنگی در داخل كشور، ببیند حقیقت فرهنگی و عنصر فرهنگی كجاهایش ایراد دارد
(مقام معظم رهبری 1383)
بند دیگر از شرح وظایف شورا وجود دارد تحت عنوان: تجزیه و تحلیل جریانات فرهنگی جهان و تعیین تأثیر آن بر مسائل داخلی. شما ببینید چه افق وسیعی را خودتان برای شورا معین كرده‌اید. خود اعضای شورا این بندها را تنظیم كرده‌اند: این خیلی مهم است كه انسان جریانات فرهنگی جهان را به روز ببیند و محاسبه كند كه تأثیر آنها روی جریانات داخلی چگونه است. بعد از آن كه دانست تأثیر آنها چگونه است. آنگاه تازه كار شروع می‌شود كه حالا پس ما چكار كنیم كه از آسیب‌های آن جریانات كم كنیم. یا اگر منافع و سودی دارد از آن حداكثر استفاده را بكنیم. اما تجزیه و تحلیل جریانات فرهنگی جهان و تبیین تأثیر آنها بر مسائل داخلی هم در شورا مطرح نشده است.
(مقام معظم رهبری 1381)

http://www.artesfahan.ir/Default.aspx?page=10695&section=newlistItem&mid=39865&pid=7551&ln=fa

   ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه      http://mabna.mihanblog.com                                  
viagraky.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 07:31 قبل از ظهر

You revealed this perfectly!
cialis from canada cialis with 2 days delivery order cialis from india prices on cialis 10 mg the best choice cialis woman cialis generico postepay low cost cialis 20mg cialis generico milano look here cialis order on line cialis coupons printable
babecolate.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:46 بعد از ظهر

Whoa all kinds of useful facts!
order a sample of cialis click here cialis daily uk cialis dose 30mg effetti del cialis buy cialis online nz cialis sans ordonnance cialis generico postepay canada discount drugs cialis order a sample of cialis buy name brand cialis on line
cialisda.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:15 بعد از ظهر

Thanks a lot, An abundance of content.

bulk cialis cialis en mexico precio cialis patent expiration cialis prezzo di mercato cialis flussig cialis for sale in europa cialis 20 mg cut in half cialis 5 mg scheda tecnica cialis 5mg billiger cialis rezeptfrei
K SA
سه شنبه 30 مرداد 1397 07:42 قبل از ظهر
It's awesome for me tο һave а website, ᴡhich is helpful in favor of mү knowledge.
thanhks admin
viagra prices
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:49 قبل از ظهر

Great write ups, Thanks!
buy viagra online with prescription buy internet viagra order online viagra buy genuine viagra online how to get a viagra prescription order pharmacy online buy viagra pills generic viagra online usa cheap online pharmacy uk buying real viagra online
best place to buy cialis online reviews
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:25 قبل از ظهر

Regards! I like this.
tadalafil 20mg viagra cialis levitra callus cialis 20mg preis cf wow cialis tadalafil 100mg cialis qualitat il cialis quanto costa cialis canada low dose cialis blood pressure viagra or cialis
Wyatt
دوشنبه 11 تیر 1397 12:58 بعد از ظهر
Wow, awesome blog layout! Ηow l᧐ng have you
Ьeen blogging for? уou maқe blogging look easy. The overаll ⅼߋok of youг
web site іs gгeat, leet alone tһe content!
Globalplus
شنبه 9 تیر 1397 05:02 بعد از ظهر
I gοt this site from my pal ԝho tߋld me reցarding this website aand at
thhe moment thіs timе I aam browsing tһis
site and reading vedy informative articles ⲟr reviews here.
janah
چهارشنبه 30 خرداد 1397 12:54 قبل از ظهر
Superb site yoᥙ haνe hеre but I wɑs curious if you knew of ɑny user discussion forums tһat
cover the same topics talpked ɑbout here? I'd гeally like to bе a pаrt
of online community ѡhere I can get opinions from other experienced people that share the same intereѕt.
If you have any suggestions, please ⅼet me knoԝ. Aρpreciate іt!
zeus
یکشنبه 27 خرداد 1397 05:22 قبل از ظهر
I all the time emailed tһiѕ blog post ρage to aⅼl my contacts, ѕince іf likе to reead it aafterward mʏ lіnks will tօօ.
free sex porn
چهارشنبه 16 خرداد 1397 11:50 قبل از ظهر
You could certainly see your expertise in the work you write.
The world hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe.
Always follow your heart.
free porn sex
سه شنبه 15 خرداد 1397 07:28 بعد از ظهر
Hello superb blog! Does running a blog such as
this take a large amount of work? I have very
little expertise in programming however I had been hoping to start my own blog soon. Anyways, if you have any ideas or techniques for new blog
owners please share. I understand this is off subject however I simply needed to ask.
Thank you!
free sex porn
سه شنبه 15 خرداد 1397 03:32 بعد از ظهر
I really like your blog.. very nice colors & theme.
Did you make this website yourself or did you hire someone to
do it for you? Plz answer back as I'm looking to design my own blog and would like to know where u got this from.

thanks
free porn sex
سه شنبه 15 خرداد 1397 12:23 بعد از ظهر
No matter if some one searches for his necessary thing, thus he/she desires to be available that in detail,
thus that thing is maintained over here.
chudai story
سه شنبه 15 خرداد 1397 08:35 قبل از ظهر
Usually I don't learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to take
a look at and do so! Your writing style has been surprised
me. Thank you, very great article.
Blake
پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 04:02 قبل از ظهر
I am extremely inspired together with your writing talents
and also with the layout oon your blog. Is this a paid topic or did you modify it yourself?
Either way keep up the nice quality writing, it's rare to peer a noce blog like this one these days..
eye lash
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 01:29 بعد از ظهر
hello!,I love your writing very much! proportion we be in contact extra about your poist on AOL?
I require an expert in this space to resolve my problem. Maybe that's you!

Takin a look forward to see you.
Buy cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 06:13 بعد از ظهر

Perfectly expressed certainly. .
wow cialis tadalafil 100mg generic cialis in vietnam buying cialis in colombia viagra or cialis side effects for cialis tadalafil generic cialis with dapoxetine canadian drugs generic cialis cialis side effects wow cialis 20
Viagra prices
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 11:04 بعد از ظهر

Fine knowledge. Regards!
buy pfizer viagra online viagra without prescription buy viagra online germany buy generic viagra online buy viagra sildenafil buy viagra 50mg viagra tablets online viagra uk buy honest place to buy viagra can you purchase viagra online
depforce ingredients
شنبه 1 اردیبهشت 1397 03:30 قبل از ظهر
Hi there to all, howw iss everything, I think every onee iis gettinhg mote from
this weeb page, aand your views aare nice in favvor oof new visitors.
Cialis pills
شنبه 18 فروردین 1397 11:43 بعد از ظهر

Wow lots of excellent facts.
cialis price thailand cialis 5 mg scheda tecnica we choice cialis uk viagra or cialis cialis canada cialis for sale cialis 5 mg buy cialis generico cialis en mexico precio 40 mg cialis what if i take
Cialis prices
جمعه 3 فروردین 1397 02:24 قبل از ظهر

Great tips. Thank you.
look here cialis cheap canada callus safe dosage for cialis cialis ahumada prescription doctor cialis click here take cialis prices for cialis 50mg recommended site cialis kanada the best choice cialis woman generic cialis at the pharmacy
jeffs gaming blog
پنجشنبه 2 فروردین 1397 08:01 بعد از ظهر
Players also cannot maintain the Regalia Sort-F.
dungeon boss tips
شنبه 16 دی 1396 02:32 بعد از ظهر
You will actually get pleasure from its fascinating gameplay.
itunes codes
یکشنبه 26 آذر 1396 07:52 بعد از ظهر
Need assistance growing your channel or stream?
gaming tips and tricks blog
یکشنبه 26 آذر 1396 02:25 قبل از ظهر
2. Full provides to earn you factors.
how to get google play gift cards
شنبه 25 آذر 1396 01:31 بعد از ظهر
it's pretend app after all don't give the reward.
episode choose your story cheats
سه شنبه 14 آذر 1396 11:41 بعد از ظهر
Extra details about Episode - Select Your Story.
tips and tricks
شنبه 4 آذر 1396 03:50 بعد از ظهر
Eggs, Inc. even more appealing and manageable.
final fantasy xv cheats
شنبه 27 آبان 1396 09:24 بعد از ظهر
The sport has a complete of 109 melee weapons.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30