تبلیغات
مبنا - ابعاد فرهنگ

ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه
نویسنده :Rostami Moghadam
تاریخ:پنجشنبه 8 تیر 1391-08:45 قبل از ظهر

ابعاد فرهنگ

   ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه      http://mabna.mihanblog.com                             

فرهنگ یك سیستم است و دارای انواع و اجزائی است

فرهنگ یك سیستم است و دارای انواع و اجزائی است و مهندسی فرهنگ به عنوان یك مهندسی سیستم باید انجام پذیرد.فرهنگ یك جامعه، اساس هویت آن جامعه است.فرهنگ كه می‌گوئیم اعم از:مظاهر فرهنگی - مانند زبان و خط و امثال اینها و آنچه باطن و اصل تشكیل‌دهنده پیكرة فرهنگ ملی است مثل: عقاید، آداب اجتماعی، مواریث ملی، خصلت‌های بومی و قومی اینها اركان و مصالح تشكیل‌دهنده فرهنگ یك ملت است فرهنگ دارای انواعی است و در مهندسی فرهنگ همه این انواع فرهنگ باید مهندسی شوند.انواع فرهنگ عبارتند از: فرهنگ ملی، فرهنگ عمومی، فرهنگ تخصصی، فرهنگ سازمانی فرهنگ ملی.

ابعاد فرهنگ

فرهنگ یك سیستم است و دارای انواع و اجزائی است

فرهنگ یك سیستم است و دارای انواع و اجزائی است و مهندسی فرهنگ به عنوان یك مهندسی سیستم باید انجام پذیرد.فرهنگ یك جامعه، اساس هویت آن جامعه است.فرهنگ كه می‌گوئیم اعم از:مظاهر فرهنگی - مانند زبان و خط و امثال اینها و آنچه باطن و اصل تشكیل‌دهنده پیكرة فرهنگ ملی است مثل: عقاید، آداب اجتماعی، مواریث ملی، خصلت‌های بومی و قومی اینها اركان و مصالح تشكیل‌دهنده فرهنگ یك ملت است فرهنگ دارای انواعی است و در مهندسی فرهنگ همه این انواع فرهنگ باید مهندسی شوند.انواع فرهنگ عبارتند از: فرهنگ ملی، فرهنگ عمومی، فرهنگ تخصصی، فرهنگ سازمانی فرهنگ ملی.
عاملی كه یك ملت را به ركود و خمودی، یا تحرك و ایستادگی، یا صبر و حوصله یا پرخاشگری و بی‌حوصلگی یا اظهار ذلت در مقابل دیگران. یا احساس غرور و عزت در مقابل دیگران به تحرك و فعالیت تولیدی یا به بیگارگی و خمودی تحریك می‌كند. فرهنگ ملی است.فرهنگ - با همین تعریف ویژه - محصول تعریف جمعی از یك جامعه است و خودش موثردر همه حركات و تحولات و تشكیل‌دهنده هویت یك جامعه است.
(مقام معظم رهبری 1383)
فرهنگ به عنوان شكل‌دهندة به ذهن و رفتار عمومی جامعه است. اندیشیدن و تصمیم‌گیری جامعه بر اساس فرهنگی است كه بر ذهن آنها حاكم است.در داخل كشور، چیزهایی كه در فرهنگ عمومی، ضعیف است، یا جایش كم است، كدام است؟یكی از آنها انضباط است دیگری اعتماد به نفس ملی واعتزاز ملی است مورد بعدی، قانون‌پذیری است.مقوله بعدی، تدین و دین‌باوری است.
موارد دیگر فرهنگ ازدواج، فرهنگ رانندگی، فرهنگ خانواده، فرهنگ اداره، فرهنگ لباس است.
بنده با مد خیلی موافقم، جزو آدمهایی هستم كه به مد گرایش دارم، اما مدی كه از داخل جوشیده باشد- چون مد یعنی ابتكار و نوآوری - نه چیزی كه از بیرون بیاید. مد آرایش مو و لباس و حرف زدن ما همه‌اش دارد از بیرون می‌آید.
(مقام معظم رهبری 1381)
یكی از موارد فرهنگ عمومی، فرهنگ لباس است. وقتی بنده خودم در این شورا بودم، شورا وزیر محترم آن وقت را - كه جناب آقای خاتمی بودند - موظف كرد تا الگوی لباس بیاورد. ایشان رفتند زحماتی كشیدند. اما به جایی نرسید. من نمی گویم آقایان حتماً كت و شلوار را بكنند و همان لباسهای پیشنهادی را بپوشند، اما بگذارید ما لباسی داشته باشیم كه بگوییم ایرانی است در موزه‌ها آن را نگه داریم و مال زمان هخامنشیان و ساسانیان و سلجوقیان هم نباشد. باب امروز باشد.
بالاخره جایی باید موضع خود را دربارة اینها (فرهنگ ازدواج و فرهنگ خانواده، فرهنگ لباس و الگوی مصرف و ... در فرهنگ عمومی) معین كند. حتی اگر بگوید من الان وقت ندارم و اولویتم تعیین لباس ملی نیست.خیلی خوب، معلوم بشود كه ما تا پنج سال یا ده سال این اولویت را نداریم و می‌خواهیم آن را كنار بگذاریم.لیكن بالاخره این انبار مجموعه فرهنگی صاحبی داشته باشد.
فرهنگ به عنوان جهت‌دهنده به تصمیمات كلان كشور - حتی تصمیم‌های اقتصادی،سیاسی، مدیریتی و یا در تولید نقش دارد. وقتی ما می‌خواهیم ساختمان بسازیم وشهرسازی كنیم در واقع با این كار داریم فرهنگی را ترویج می‌كنیم یا تولید می‌كنیم یااشاعه می‌دهیم.
(مقام معظم رهبری 1381)
فرهنگ مثل روحی است كه در كالبد همة فعالیت‌های گوناگون كشورحضور و جریان دارد. فرهنگی كه باید در تولید، خدمات،ساختمان‌سازی، كشاورزی، صنعت، سیاست خارجی و تصمیمات امنیتی رعایت شود و حدود را معین و جهت را مشخص كند. چیست؟این باید در این جا معین شود.
(مقام معظم رهبری 1381)
مهندسی فرهنگ تخصصی فرهنگ اقتصادی، فرهنگ سیاسی، فرهنگ اجتماعی مهندسی فرهنگ این است كه با رویكرد سیستمی اجزاء فرهنگ اعم از فرهنگ ملی، فرهنگ عمومی، فرهنگ تخصصی ، فرهنگ سازمانی ، در مجموعة فرهنگ جانمایی شده و روابط آنها بخوبی تنظیم شود. ضعف‌های اجزاء و روابط آنها برطرف شود.
یكی از مهمترین تكالیف ما در درجه اول مهندسی فرهنگ كشور است. یعنی مشخص كنیم كه فرهنگ ملی، فرهنگ عمومی و حركت عظیم درونی و صیرورت بخش و كیفیت بخشی كه اسمش فرهنگ است و در درون انسان‌ها و جامعه بوجود می‌آید، چگونه باید باشد؟ فرهنگ هدف كدامست؟ اشكالات و نواقص‌اش چیست؟ چگونه باید رفع شود؟ فرهنگ موجود كدامست؟كندی‌ها و معارضاتش كجاست؟مجموعه‌ای لازم است كه اینها را تصویر كند.
(مقام معظم رهبری 1383)
یك متولی و یك مركز می‌خواهد تا از یك طرف(فرهنگ را) مهندسی كند.یعنی با یك فكر كلان،با یك نگاه برتر و بالاتر از همة جریانهای فرهنگی در داخل كشورببیند حقیقت فرهنگی و عنصر فرهنگی چگونه و با چه كیفیتی باید باشد.به كدام سمت باید برود (فرهنگ هدف كدامست؟) كجاهایش ایراد دارد(فرهنگ موجود كدامست؟
اشكالات و نواقص‌اش چیست؟كندی‌ها و عارضاتش كجاست؟مجموعه‌ای لازم است كه اینها را تصور كند.یك متولی و یك مركز می‌خواهد كه با یك فكر كلان، با یك نگاه برتر و بالاتر از همه جریانهای فرهنگی در داخل كشور، ببیند حقیقت فرهنگی و عنصر فرهنگی كجاهایش ایراد دارد
(مقام معظم رهبری 1383)
بند دیگر از شرح وظایف شورا وجود دارد تحت عنوان: تجزیه و تحلیل جریانات فرهنگی جهان و تعیین تأثیر آن بر مسائل داخلی. شما ببینید چه افق وسیعی را خودتان برای شورا معین كرده‌اید. خود اعضای شورا این بندها را تنظیم كرده‌اند: این خیلی مهم است كه انسان جریانات فرهنگی جهان را به روز ببیند و محاسبه كند كه تأثیر آنها روی جریانات داخلی چگونه است. بعد از آن كه دانست تأثیر آنها چگونه است. آنگاه تازه كار شروع می‌شود كه حالا پس ما چكار كنیم كه از آسیب‌های آن جریانات كم كنیم. یا اگر منافع و سودی دارد از آن حداكثر استفاده را بكنیم. اما تجزیه و تحلیل جریانات فرهنگی جهان و تبیین تأثیر آنها بر مسائل داخلی هم در شورا مطرح نشده است.
(مقام معظم رهبری 1381)

http://www.artesfahan.ir/Default.aspx?page=10695&section=newlistItem&mid=39865&pid=7551&ln=fa

   ویژه نگار تخصصی فرهنگ و توسعه      http://mabna.mihanblog.com                                  
how to buy cialis online safely
دوشنبه 3 تیر 1398 01:24 قبل از ظهر

You revealed it exceptionally well.
cialis generic ou acheter du cialis pas cher order cialis from india viagra vs cialis vs levitra calis india cialis 100mg cost cialis 5 mg buy cialis uk no prescription cialis pills achat cialis en suisse
http://throwunon.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 09:40 قبل از ظهر

Nicely put, Thanks!
cialis qualitat walgreens price for cialis cialis dosage recommendations generic low dose cialis generic cialis soft gels we recommend cialis info achat cialis en suisse buy cialis online nz cialis great britain try it no rx cialis
cialis sample
شنبه 1 تیر 1398 02:00 قبل از ظهر

You actually explained that wonderfully!
cialis pills price each buy cialis online cheapest click now cialis from canada buy cialis sample pack cialis taglich generic cialis at walmart cialis 100 mg 30 tablet generic low dose cialis cialis qualitat cialis efficacit
Cialis prices
جمعه 31 خرداد 1398 09:46 قبل از ظهر

You reported this very well!
cialis generika in deutschland kaufen cialis super acti price cialis wal mart pharmacy chinese cialis 50 mg cialis rezeptfrei sterreich does cialis cause gout cialis sans ordonnance generic cialis in vietnam what is cialis prices for cialis 50mg
Cialis canada
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:16 بعد از ظهر

You suggested it terrifically.
cialis 10mg prix pharmaci legalidad de comprar cialis cialis professional from usa generic cialis with dapoxetine acheter cialis meilleur pri tadalafilo buying cialis overnight cialis dosage amounts when will generic cialis be available cialis generika in deutschland kaufen
http://digovint.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:53 بعد از ظهر

Valuable data. Thanks.
we use it cialis online store cialis 30 day trial coupon estudios de cialis genricos enter site natural cialis buy brand cialis cheap dose size of cialis cialis qualitat cilas tadalafil acheter cialis kamagra
Buy cialis online
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:25 قبل از ظهر

You actually revealed it exceptionally well!
order a sample of cialis non 5 mg cialis generici weblink price cialis cost of cialis cvs only now cialis for sale in us cialis 20mg preis cf buy cialis online cheapest cialis 5 mg cialis 5 mg buy canadian cialis
Generic cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:49 قبل از ظهر

Regards. Excellent stuff.
buying cialis overnight cialis side effects dangers cialis flussig cialis et insomni cialis lowest price pastillas cialis y alcoho cialis tadalafil ou trouver cialis sur le net generic cialis at walmart cialis sans ordonnance
free generic cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 04:53 بعد از ظهر

Great info, Thanks!
buy cialis uk no prescription brand cialis generic cialis mit grapefruitsaft discount cialis cialis australia org cialis super acti cialis prezzo al pubblico cialis en mexico precio buying cialis on internet achat cialis en itali
Online cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 02:02 قبل از ظهر

Nicely put, With thanks!
ou acheter du cialis pas cher cialis usa cost cost of cialis cvs cialis 5 mg cialis generico in farmacia cialis mit grapefruitsaft where cheapest cialis cialis canada on line 5 mg cialis pharmacie en ligne tadalafil tablets
http://inexfe.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 10:24 بعد از ظهر

Kudos, Loads of forum posts.

cialis online deutschland safe dosage for cialis online prescriptions cialis opinioni cialis generico cialis kaufen wo we like it safe cheap cialis where cheapest cialis wow cialis tadalafil 100mg cialis dosage we like it cialis soft gel
cialis for daily use
شنبه 25 خرداد 1398 08:23 قبل از ظهر

You suggested that adequately!
precios de cialis generico weblink price cialis warnings for cialis canadian discount cialis cialis generisches kanada acheter cialis kamagra cialis coupon buy original cialis cialis baratos compran uk cialis australian price
http://rufiti.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 06:19 بعد از ظهر

Valuable stuff. With thanks.
generic cialis levitra cialis vs viagra cialis farmacias guadalajara cialis per paypa cialis authentique suisse cialis for sale in europa cialis dosage tadalafilo recommended site cialis kanada rx cialis para comprar
Buy cialis online
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:02 قبل از ظهر

Cheers, Great stuff.
bulk cialis cialis rckenschmerzen buy cialis uk no prescription generic cialis at walmart how do cialis pills work click now buy cialis brand generic cialis tadalafil cialis sans ordonnance where cheapest cialis cialis canadian drugs
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 02:41 قبل از ظهر

You stated that fantastically.
cialis 20 mg cut in half only here cialis pills generic cialis at the pharmacy cialis taglich cialis 5 mg funziona cialis generic tadalafil buy cialis pills venta cialis en espaa click now cialis from canada side effects for cialis
https://pkfslovo.ru/strahovanie/
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 02:45 بعد از ظهر
シャネル チェーンバックコピー,スーパーコピーシャネルを満載!ブランドコピー財布,ブランドコピー通販,
http://vistaprops.com/node/216/sendpdf
جمعه 30 فروردین 1398 11:58 بعد از ظهر
ブランドコピー激安通販
http://www.reedstargetshootingclub.co.uk/sitemap
جمعه 30 فروردین 1398 11:58 بعد از ظهر
世界一流のスーパーコピー ブランドは誠実と信用を 中心にして,経営しています!
http://www.nostalgiazapara.pl/node/10729
جمعه 30 فروردین 1398 11:58 بعد از ظهر
日本最大級の海外ショッピングサイト卸売各種スーパーコピーブランド。シャネル時計コピーの商品特
https://www.hvunitas.nl/img_2346/
چهارشنبه 28 فروردین 1398 01:49 قبل از ظهر
ルイヴィトンスーパーコピー,ルイヴィトンバッグコピー,ルイヴィトンコピー,ルイヴィトン財布コピー,ブランドコピー
http://www.evreux-nature-environnement.org/v2/node/474
چهارشنبه 28 فروردین 1398 01:49 قبل از ظهر
これは整合性なブランドのバッグスーパーコピーですウェブサイト激安市場. 日本ショッピング市場あなた缶発見任意のあなた欲しいブランド財布コピーと時計コピー. 品質保証
http://old-2014.rsu.edu.ru/theatre
چهارشنبه 28 فروردین 1398 01:49 قبل از ظهر
弊社はサイトで一番大きいブランドコピー品通販ショップです。高い品質、ジャスト プライス!世界の有名ブランドバッグコピー
http://www.mindywenderfitness.com/fitness/chalean-extreme/
چهارشنبه 28 فروردین 1398 01:48 قبل از ظهر
手触りも同じである。当店スーパーコピーブランド商品とともに、高品質と安心をお届けいたします!
http://canadiantousapharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 10:25 قبل از ظهر

Nicely put, Thanks a lot.
buy vistagra usa most reliable canadian pharmacies best canadian mail order pharmacies canadianpharmacyusa24h canadian medications list canada medication pharmacy canadian medications 247 good canadian online pharmacies most reliable canadian pharmacies canadian pharmacy online 24
Generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 01:43 بعد از ظهر

Awesome postings, Thank you!
cialis per paypa cialis tadalafil online non 5 mg cialis generici chinese cialis 50 mg buy cialis buy name brand cialis on line cialis et insomni side effects for cialis buy cheap cialis in uk 200 cialis coupon
buy tadalafil online
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:32 بعد از ظهر

Thanks a lot. An abundance of facts.

cialis farmacias guadalajara miglior cialis generico side effects for cialis prices on cialis 10 mg cialis farmacias guadalajara cheap cialis low cost cialis 20mg buy name brand cialis on line buy online cialis 5mg buy cheap cialis in uk
buy cialis online us pharmacy
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:54 بعد از ظهر

Amazing all kinds of very good info.
dose size of cialis buying cialis on internet viagra vs cialis buy cialis i recommend cialis generico purchasing cialis on the internet costo in farmacia cialis acquistare cialis internet cialis professional yohimbe prix de cialis
Buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:39 قبل از ظهر

Very good postings. Thank you!
cialis baratos compran uk cost of cialis cvs wow cialis 20 generic low dose cialis cialis great britain cialis per paypa we choice cialis uk tadalafil tablets buy cialis sample pack cialis lilly tadalafi
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 08:08 بعد از ظهر

You mentioned that exceptionally well.
how to buy cialis online usa cialis 20mg cialis 20mg prix en pharmacie we recommend cialis best buy estudios de cialis genricos cialis lowest price only now cialis 20 mg buy brand cialis cheap generic cialis pro link for you cialis price
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 09:13 قبل از ظهر

Many thanks, I value it.
cialis para que sirve cialis taglich free generic cialis cialis super acti cialis in sconto generic cialis pro are there generic cialis sialis cialis coupons printable how to buy cialis online usa
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30